Visie

De Adviesraad Sociaal Domein heeft als visie dat elke inwoner volwaardig moet kunnen deelnemen aan de samenleving.

Missie

De Adviesraad Sociaal Domein toetst het beleid van de Gemeente Soest op de in de Strategische Agenda Sociaal Domein vastgelegde uitgangspunten.

De Adviesraad Sociaal Domein zal, waar mogelijk in goed overleg met alle betrokkenen, het beleid gevraagd en ongevraagd van advies voorzien. Hierbij zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden betracht.

De Adviesraad Sociaal Domein ziet naar vermogen toe op de uitvoering van het gemeentelijk beleid en signaleert eventuele knelpunten.

Strategie

De Adviesraad Sociaal Domein hanteert als leidraad voor het uitbrengen van advies en/of het toetsen van gemeentelijk beleid en uitvoering de in de Strategische Agenda Sociaal Domein vastgelegde werkwijze en beoogde resultaten.

Om zijn taken goed en gedegen te kunnen uitvoeren dient de Adviesraad in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te worden bij het opstellen van beleid. Alleen dan kan hij tijdig adviezen opstellen en zo mogelijke correcties achteraf voorkomen.

De Adviesraad Sociaal Domein en/of zijn werkgroepen oriënteren zich ter zake zo breed mogelijk bij betrokkenen, (cliënten)raden, en groepen in de samenleving om, al dan niet in samenwerking, een goed oordeel te kunnen vormen en tot gedegen advisering te komen.

sociale kaart soest