Fred Klinkhamer, onafhankelijk voorzitter

foto FredFred klinkhamer (onafhankelijk voorzitter)
Vanaf 1973 woon en werk ik in Soest. Bijna 40 jaar als horecaondernemer actief en 25 jaar als bestuurder binnen de werkgeversorganisatie.
Mede oprichter van het Fierhuis, een huis waar 12 mensen met een verstandelijke beperking onder begeleiding wonen. Sinds 2012 lid van de Raad.

Henk van Lieshout

Henk van LieshoutBij het ministerie van VWS heb ik mij geruime tijd bezig gehouden met beleidsontwikkeling op het terrein van de WMO. Met name mantelzorg had daarbij mijn belangstelling. Mantelzorgers zijn mensen die bij het zorgen voor een ander vaak tot het uiterste van hun kunnen gaan. Ik vind het daarom van belang om hen daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat hoop ik te doen tegen de achtergrond van de destijds op mijn werk opgedane kennis en ervaring.

Alfred Feberwee

Alfred

Na mijn pensionering als beleidsambtenaar - in diverse functies - bij het Ministerie van Landbouw heb ik een aantal jaren vrijwilligerswerk gedaan bij de stichting Ravelijn te Amersfoort. Vorig jaar ben ik toegetreden tot de WMO Raad Soest, nu de Adviesraad Sociaal Domein. Mijn aandachtsvelden zijn de Ouderenzorg en het "Zorgloket" van de gemeente.

De overgang van een flink aantal WMO-taken naar de gemeente zal gepaard gaan met bezuinigingen. Dat is onvermijdelijk. Maar wat dreigt is dat die bezuinigingen bij de verkeerde mensen terecht komen, bij hen voor wie
die hulp broodnodig is. Dat moeten we voorkómen - dat is voor mij een belangrijke motivatie - onder andere door een zo efficiënt mogelijke inzet van hulp en hulpmiddelen.

Aartje Knol

Aartje-KnolNamens de Raad van Kerken; zelf Diaken (ook Soest breed).
Mijn aandachtsvelden zijn:

  • mantelzorg,
  • CJG, Zorgloket,
  • vrijwilligerswerk en GGZ.

Mijn motivatie: opkomen voor de mensen die daar zelf moeite mee hebben.

Achtergrond: 50 jaar zorg en veel andere activiteiten.

Harry van der Aalst

Foto HarryIk ben Harry van der Aalst (1955) en ben huisvestingsadviseur voor de intramurale zorg (met name voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Als beleidsmedewerker, onderzoeker en consultant heb ik meer dan 15 jaar bij diverse organisaties in deze sector van de gezondheidszorg gewerkt.

Met het oog op de op handen zijnde decentralisatie en overheveling van aanspraken van de AWBZ naar de WMO, verwacht ik mijn kennis en ervaring in te kunnen zetten bij de werkzaamheden voor de WMO-raad, vooral waar het de transitie van AWBZ naar WMO of waar het "passende huisvesting" en toegankelijkheid betreft.

Don van Elst

Don van Elst verkleindMijn naam is Don van Elst en jaren lang werkzaam in de Geestelijke gezondheidszorg. Mijn aandacht richt zich op de gevolgen van alle veranderingen die de gemeente de komende jaren gaat invoeren. Vooral binnen de langdurige Geestelijke Gezondheidszorg maar ook de verslavingszorg en beschermd wonen. Dit gaat vallen onder de Wet Langdurige Zorg i.p.v. AWBZ. Binnen de Adviesraad Sociaal Domein zal ik me op dit terrein focussen en samen met de burger voor inzetten! De belangrijkste vraag hierbij is of de burger er baat bij heeft. Meedoen is belangrijk voor iedereen. Actief kunnen zijn, een leefbare buurt en aandacht voor elkaars welzijn dat is het waar het hierbij om draait en er moet geen afbreuk ontstaan aan bestaande voorzieningen.

Gulnaz Mun

Gulnaz MunIk ben Gülnaz Mun.

Na mijn opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening heb ik gewerkt bij verschillende instellingen in de zorg- en welzijnsector, zowel voor allochtone als autochtone doelgroepen.

Sinds eind november 2012 woon ik in Soest. Voorheen heb ik altijd gewoond in de stad Groningen. Ik wilde Soest beter leren kennen en ging observeren wat er zoal speelt. Ook wilde ik een netwerk om me heen en ging meedoen met verschillende activiteiten. Zo kwam ik in de WMO Raad Soest, nu de Adviesraad Sociaal Domein.

Er gaat veel veranderen in de zorg. Daarbij zie ik dat de grote groep allochtone ouderen slecht vertegenwoordigd is.

Ik voel mij verantwoordelijk voor de allochtone ouderen. Ik zie dat ze uit hun sociaal isolement gehaald kunnen worden door activiteiten en zorg te organiseren die aansluit bij hun culturele achtergrond. Het is ook belangrijk dat zij en hun omgeving goed geïnformeerd worden. Ik ben zelf opgegroeid in de Turkse cultuur en met mijn opleiding kan ik gericht contact maken met deze doelgroep.

Geertje de Jong- Krekt

Pasfoto van Geertje verkleind

Ik heb in de gezondheidszorg als Wijkverpleegkundige en bij het RIO en het CIZ als Indicatiesteller gewerkt. Mijn aandachtsveld bij het CIZ was de gehandicaptenzorg (GZ).

Het laatste jaar (2015) van mijn werkzaam leven heb ik bij de gemeente Almere de functie van Participatie Adviseur vervuld. - De werkzaamheden waren gericht op het herindiceren (d.m.v. huisbezoeken afleggen) van de eerder afgegeven PGB indicaties door het CIZ en BJZ .

Als lid van de Advies Raad in de Gemeente Soest heb ik als aandachtsveld: de ouder wordende mens en Uitvoerend Sociaal Domein.

 

sociale kaart soest