• Start
  • Nieuws
  • Cliëntervaringsonderzoek (CEO), ongevraagd advies

Advies Hereiking Beleid Schuldhulpverlening

Op 17 augustus 2017 ontvingen wij uw adviesaanvraag uw notitie inzake de herijking van het beleid ten aanzien van de schuldhulpverlening in Soest. Ons advies hebben wij eerder met mail van 31 augustus jl. aan u en uw medewerkers toegestuurd. Meer lezen? Klik hier

 

Advies “Cliëntervaringsonderzoek 2016”

Onlangs ontvingen wij uw verzoek om advies bij de rapportage Clientervaringen WMO 2016 in Soest. Graag voldoen wij met voorliggend advies aan uw verzoek.

In de rapportage wordt een beeld geschetst van de ervaringen van de inwoners van Soest met en hun waardering van de dienstverlening van de gemeente die zij in het kader van de WMO in 2016 ontvingen. Tevens wordt in de rapportage een vergelijking gepresenteerd met de resultaten uit 2015 en de situatie in andere omliggende gemeenten.

Wij hechten eraan op te merken dat de betekenis van de scores op een aantal vragen moeilijk is in te schatten. Conclusies die veel verder gaan dan, dat er in Soest sprake is van een bevredigend beeld van de geboden dienstverlening, zijn niet mogelijk. Dit wordt veroorzaakt door het op diverse plaatsen ontbreken van de "waaromvraag". Wij zijn er ons van bewust dat dit ook voor u als een gegeven moet worden beschouwd. Hierdoor is het lastig om op grond van de resultaten van de enquête concrete actiepunten te benoemen.

Uit het rapport blijkt dat de scores over 2016 niet of nauwelijks afwijken van die over 2015. Hoewel deze uitkomsten op zich bevredigend zijn te noemen, is het blijkbaar toch niet mogelijk gebleken het beeld in positieve zin te veranderen. Met name ten aanzien van de bekendheid van burgers met het steunpunt mantelzorg en de onafhankelijke cliëntondersteuner, is dit te betreuren. Wij adviseren u dan ook beslist om extra energie te steken in het verbeteren van de bekendheid van beide faciliteiten.

Meer lezen Klik hier

Regionaal Advies over het beleidskader Opvang en Bescherming 2018-2019

De zorgvraag is bepalend voor het te volgen zorgarrangement. Maak dat in- en overzichtelijk! Stel vast wat hiervoor naar inhoud en omvang beschikbaar en nodig is en bepaal dan de grenzen van de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden. En niet andersom! Voor het volledige advies klik hier

Advies nadere regels Maatschappelijke ondersteuning 2017

Op 17 mei jl. ontvingen wij uw verzoek u van advies te dienen over de concept verordening en nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2017. Uiteraard voldoen wij graag aan uw verzoek en de Raad spreekt haar waardering uit voor het feit dat hiervoor een periode van ruim twee maanden beschikbaar is. Onderstaand treft u ons advies aan over respectievelijk de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017 (A) en de Nadere regels bij de verordening maatschappelijke ondersteuning 2017 (B).

 

A.   Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017

 

De Adviesraad hecht eraan op te merken dat er bij het aanpassen van de verordening 2015 goed werk is verricht. Onze opmerkingen zijn dan ookvooral bedoeld de tekst zo mogelijk te verduidelijken.

 

Voor het volledige advies klik hier

sociale kaart soest