• Start
  • Nieuws
  • Advies Herijking vrijwilligersbeleid gemeente Soest (versie 22 nov 17).

Advies “Verordening en Nadere regels Wmo 2018”

Op 1 december jl.  ontvingen wij per mail uw verzoek voor aanvullend advies over een voorstel voor wijziging van de Verordening en Nadere regels WMO 2018. De wijzigingen betreffen voornamelijk de artikelen die betrekking hebben op “Opvang in een beschermde omgeving”. In de bijlagen bij voornoemde mail zijn de tekstwijzigingen in rood en groen aangegeven.

De adviesraad kan zich in de voorgestelde tekstwijziging vinden en heeft daarbij geen opmerkingen.

Volledige bericht? Klik hier

Advies Herijking vrijwilligersbeleid gemeente Soest (versie 22 nov 17).

De raad is het met u eens dat vrijwilligerswerk een onmisbaar element is in onze (lokale) samenleving. Veel activiteiten of voorzieningen zouden niet van de grond kunnen komen als er geen mensen waren die zich er als vrijwilliger sterk voor zouden willen maken. Vrijwilligers vormen als het ware de smeerolie in onze samenleving. En dat op een groot aantal terreinen. Het belang van deze inzet heeft u naar onze mening goed verwoord. De keuzes die u in de notitie maakt en de prioriteiten die u daarbij stelt kunnen wij van harte ondersteunen. Lees meer

Advies Doelgroepenvervoer

In uw notitie beleidskader doelgroepenvervoer wordt de basis gelegd voor een goed en efficiënt doelgroepen vervoer. De laatste jaren wordt door de overheid veel nadruk gelegd op zaken als zelfredzaamheid, eigen kracht en participatie. Het verschuiven van het accent op de overheid die regelend en beschikkend handelt, naar een overheid die aanvult op hetgeen mensen niet meer zelf kunnen, is naar onze mening terecht. Wij zijn van mening dat deze transitie door u goed wordt opgepakt. Voorliggende notitie over het doelgroepenvervoer geeft daarvan blijk. Het betreft een uitputtend en goed doordacht verhaal, waarmee wij als Raad van harte kunnen instemmen. Daarom beperkt dit advies zich tot een enkele opmerking.

Voor het volledige advies klik hier

Advies Clientervaring Jeugdhulp

De Raad heeft waardering voor de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. De meer kwalitatieve informatie die hiermee beschikbaar is gekomen, is erg waardevol en belangrijk. Wij onderschrijven dat vanwege het lage aantal deelnemers, het lastig is te generaliseren over de totale populatie. Naar onze mening echter zal een belangrijk deel van de bevindingen ook gelden voor een groot aantal personen die niet bij het onderzoek zijn betrokken. Statistische significantie is dan ook minder belangrijk. Een en ander vormt een goede aanvulling op en verduidelijking van zaken die ook in het eerder door u uitgevoerde kwantitatieve onderzoek naar voren kwamen. Deze bevindingen zijn relevant en dienen serieus te worden genomen, ook al zijn ze gebaseerd op kleine aantallen in dit onderzoek.

Voor het volledige advies klik hier

sociale kaart soest