Advies: Aanbestedingstraject Inkoop WMO hulpmiddelen - April 2017

Soest, 24 april 2017

Op 12 april ontvingen wij uw discussienota "Inkoop WMO hulpmiddelen" voor advies. Naar wij begrijpen wordt dit advies betrokken bij het te starten aanbestedingstraject, dat uit moet monden in een contract met één of meer leveranciers, maar in ieder geval een andere dan de huidige leverancier van hulpmiddelen. Uiteraard voldoen wij - voor zover dat in ons vermogen ligt - graag aan uw verzoek.

Wij beginnen met een enkele algemene opmerking.

U geeft aan, dat de door de huidige gecontracteerde leverancier Welzorg geleverde dienstverlening te wensen over laat en gepaard gaat met de nodige klachten. Hoewel ons ook wel negatieve signalen bereiken, missen wij in de notitie een korte beschouwing van de situatie op dit moment. Mogelijk zou ons advies meer de diepte in kunnen gaan als wij een beter beeld hadden van de ervaringen van klanten, behandelaars van klanten, gemeente, organisaties etc. met Welzorg. Voor zover ons bekend is in 2012 voor de laatste keer naar de ervaringen en waardering gevraagd van gebruikers van verstrekte hulpmiddelen; het betrof een enquête van de toenmalige WMO Raad. Deze gegevens zijn mogelijk gedateerd. De Raad beseft dat een diepgaand onderzoek op dit moment niet goed mogelijk is. Derhalve adviseren wij u om in de toekomst op een zodanig tijdstip met het traject te starten dat de aanbesteding wel op ervaringen van gebruikers en professionals kan berusten. Dit komt de kwaliteit van de dienstverlening en mogelijk van de versterkte hulpmiddelen ten goede.

Het moet ons van het hart dat het leveren van hulpmiddelen een wat "haasje-over" indruk maakt. Enige jaren geleden was Welzorg actief in deze omgeving, daarna werd een andere aanbieder de hofleverancier om vervolgens weer plaats te moeten maken voor Welzorg.

Klik hier voor het volledige advies.

Ongevraagd advies: Toegankelijkheid oversteekplaatsen tijdens de wekelijkse markt

Soest, 12 april 2017

Geacht College,

Een van de opdrachten voor de Adviesraad Sociaal Domein Soest bestaat eruit u gevraagd en ongevraagd advies te geven op het terrein van het sociaal domein. Op deze wijze kunnen wij een stem geven aan de burgers van Soest bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid op dit terrein. Wij hebben reeds een aantal keren van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
Ook nu willen wij u (ditmaal ongevraagd) adviseren over een van de deelthema s binnen het sociaal domein. In het bijzonder willen wij aandacht vragen voor de bereikbaarheid van winkelvoorzieningen en marktkramen in de Van Weedestraat tijdens de weekmarkt, voor mensen die gebruik maken van een hulpmiddel om zich te kunnen verplaatsen. Met name doelen wij op gebruikers van rollators of rolstoelen.

Klik hier voor het volledige advies.

Advies: Beleidsregels huishoudelijke hulp - mei 2017

Soest, 5 mei 2017

Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep een uitspraak gedaan over het juridisch kader waarbinnen aanvragen voor huishoudelijke hulp van mensen met een beperking op het vlak van zelfredzaamheid en participatie, moeten worden beschouwd. Uitgangspunt daarbij is onder meer, dat aanvragen voor huishoudelijke hulp als een maatwerkvoorziening op basis van onderzoek bij cliënten en diens sociale omgeving, moeten worden beoordeeld. Volgens de Centrale Raad vraagt een maatwerkvoorziening om duidelijke criteria, die op basis van onderzoek moeten worden opgesteld. Een en ander heeft u ertoe gebracht HHM opdracht te verlenen voorstellen te ontwikkelen voor normen ten aanzien van de noodzakelijke huishoudelijke hulpactiviteiten, de frequenties voor deze activiteiten en een overwegingskader voor het vaststellen van de per individu verschillende benodigde tijd voor deze activiteiten. Op basis van de resultaten van dit onderzoek heeft u de notitie “Beleidswijzigingen maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden Soest 2017” opgesteld. Op 25 april jl. heeft u de Adviesraad Sociaal Domein om advies gevraagd inzake deze beleidsnotitie. Dit advies treft u hierbij aan.

Klik hier voor de volledige tekst van het advies.

Mantelzorg en betaald werk, ongevraagd advies

Een van de opdrachten voor de Adviesraad Sociaal Domein Soest bestaat eruit u gevraagd en ongevraagd advies te geven op het terrein van het sociaal domein. Op deze wijze kunnen wij een stem geven aan de burgers van Soest bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid op dit terrein. Wij hebben reeds een aantal keren van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Ook nu willen wij u (ditmaal ongevraagd) adviseren over een van de deelthema s binnen het sociaal domein. In het bijzonder willen wij aandacht vragen voor de relatie tussen het verlenen van mantelzorg en het verrichten van betaalde werkzaamheden, en wel door medewerkers binnen uw gemeentelijke organisatie.

Voor het volledige advies pdfklik hier

sociale kaart soest