• Start
  • Nieuws
  • Cliëntervaringsonderzoek (CEO), ongevraagd advies

Cliëntervaringsonderzoek (CEO), ongevraagd advies

Een van de opdrachten voor de Adviesraad Sociaal Domein Soest bestaat eruit, u gevraagd en ongevraagd advies te geven op het terrein van het sociaal domein. In het bijzonder willen wij aandacht vragen voor de cliëntwaardering van de dienstverlening van de gemeente. Jaarlijks wordt op last van de rijksoverheid middels een enquête een cliëntwaarderingsonderzoek (CEO) uitgevoerd. Naast de landelijk voorgeschreven vragen worden door de gemeenten binnen de regio Amersfoort, meer op de lokale situatie toegespitste, vragen toegevoegd. De resultaten van het onderzoek worden weergegeven in een rapport waarin de uitkomsten voor Soest landelijk en regionaal worden vergeleken. Het rapport wordt aan de Adviesraad Sociaal Domein voor commentaar voorgelegd. Voor het onderzoek 2017 is de Adviesraad door de gemeente gevraagd mee te denken over de toe te voegen vragen. 

Over de twee voorbije onderzoeken heeft de Raad advies uitgebracht. Belangrijkste punten van bevinding van de Adviesraad waren het ontbreken van concrete aangrijpingspunten om tot verbetering van de dienstverlening te kunnen komen en het ontbreken van een agenda hiervoor. Het laatste eventueel met input van en in combinatie met resultaten uit andere door de gemeente uitgevoerde onderzoeken (bijvoorbeeld het klantwaarderingsonderzoek) binnen het Sociale domein. Met andere woorden conclusies en aanbevelingen voort vloeiend uit het landelijk onderzoek en de gemeentelijke onderzoeken, worden in hoge mate gemist. 
In het overleg inzake het onderzoek 2017 heeft de Raad daarom voorgesteld gerichte meer specifieke vragen per fase van het proces van aanvraag, verstrekking, gebruik tot beëindiging van het gebruik, op te nemen. Naast praktische bezwaren waren er van uw kant ook capacitaire en financiële bezwaren hiertegen. Reden voor de Raad om af te zien van toevoeging van vragen aan de “landelijke” vragenlijst en na te denken over een alternatief.

Naar onze mening dient een cliëntwaarderingsonderzoek na uitvoering van daaraan verbonden aanbevelingen, tot een meetbare verbetering van de dienstverlening van de gemeente te leiden.

Voor het volledige advies klik hier

sociale kaart soest