HHM Advies Adviesstructuur Sociaal Domein

In het kader van de transities in het sociale domein, de invoering van de Jeugdwet, de Participatiewet en de nieuwe Wmo 2015, wil de gemeente Soest haar adviesstructuur herbeoordelen. Momenteel zijn er twee adviesraden: de Wmo-raad en de Cliëntenraad Sociale Zekerheid. Voor de Jeugdwet is geen adviesorgaan in Soest en dit wordt als gebrek ervaren. De kernvraag die voorligt is wat de integrale benadering van het beleid in het sociale domein betekent voor de adviesstructuur in het kader van burgerparticipatie.

De gemeente Soest heeft bureau HHM gevraagd een advies uit te brengen over een participatiestructuur die:

• het college helpt te voldoen aan de wettelijke eis in Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet om burger- dan wel cliëntparticipatie te regelen;

• past bij de ontwikkelingen in het sociale domein en de gewenste transformatie;

• gedragen wordt door de verschillende betrokken partijen (wethouders, ambtenaren en bestaande adviesraden). 

In de afgelopen periode zijn verschillende gesprekken gevoerd om te verkennen welke opvattingen hierover bestaan bij betrokkenen. De uitkomsten daarvan hebben we afgewogen tegen de vraagstelling van de gemeente Soest. Daarbij hebben we ook kennisgenomen van keuzes die in enkele andere gemeenten zijn gemaakt op ditzelfde vraagstuk.

In deze notitie geven we ons advies voor de toekomstige adviesstructuur sociaal domein. Paragraaf 2 beschrijft de toekomstige adviesraad en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de adviesraad goed te kunnen laten functioneren. In paragraaf 3 doen we een voorstel voor het proces om de beoogde situatie op zorgvuldige wijze in Soest te realiseren. Volledige rapport lezen? Klik hier

 

sociale kaart soest