• Start
  • Nieuws
  • Advies Herijking vrijwilligersbeleid gemeente Soest (versie 22 nov 17).

Advies Doelgroepenvervoer

In uw notitie beleidskader doelgroepenvervoer wordt de basis gelegd voor een goed en efficiënt doelgroepen vervoer. De laatste jaren wordt door de overheid veel nadruk gelegd op zaken als zelfredzaamheid, eigen kracht en participatie. Het verschuiven van het accent op de overheid die regelend en beschikkend handelt, naar een overheid die aanvult op hetgeen mensen niet meer zelf kunnen, is naar onze mening terecht. Wij zijn van mening dat deze transitie door u goed wordt opgepakt. Voorliggende notitie over het doelgroepenvervoer geeft daarvan blijk. Het betreft een uitputtend en goed doordacht verhaal, waarmee wij als Raad van harte kunnen instemmen. Daarom beperkt dit advies zich tot een enkele opmerking.

Voor het volledige advies klik hier

sociale kaart soest