Advies Lokaal Gezondheidsbeleid

De Wet Publieke Gezondheid bepaalt dat u elke vier jaar een nota op dient te stellen met betrekking tot het lokaal gezondheidsbeleid. Op 07 december jl. ontvingen wij van u een concept nota hierover voor advies. Uiteraard voldoen wij graag aan uw verzoek.

Wij hebben met genoegen kennis genomen van uw concept. De door u gepresenteerde analyse spreekt ons erg aan. Het is evident dat de gezondheid van iemand niet alleen wordt versterkt of gehandhaafd door beleid en daaruit voortkomende activiteiten op het medische vlak. De mate van iemands gezondheid wordt zeer zeker ook bepaald door het vermogen zich aan te passen aan en regie te nemen voor fysieke, sociale en emotionele uitdagingen die het leven stelt. Wij zijn het met u eens dat we dan te maken hebben met meerdere elkaar rakende domeinen. Dat maakt het opstellen en uitwerken van een nota lokaal gezondheidsbeleid complex maar ook erg interessant. Voor het volledige advies klik hier

 

HHM Advies Adviesstructuur Sociaal Domein

In het kader van de transities in het sociale domein, de invoering van de Jeugdwet, de Participatiewet en de nieuwe Wmo 2015, wil de gemeente Soest haar adviesstructuur herbeoordelen. Momenteel zijn er twee adviesraden: de Wmo-raad en de Cliëntenraad Sociale Zekerheid. Voor de Jeugdwet is geen adviesorgaan in Soest en dit wordt als gebrek ervaren. De kernvraag die voorligt is wat de integrale benadering van het beleid in het sociale domein betekent voor de adviesstructuur in het kader van burgerparticipatie.

De gemeente Soest heeft bureau HHM gevraagd een advies uit te brengen over een participatiestructuur die:

• het college helpt te voldoen aan de wettelijke eis in Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet om burger- dan wel cliëntparticipatie te regelen;

• past bij de ontwikkelingen in het sociale domein en de gewenste transformatie;

• gedragen wordt door de verschillende betrokken partijen (wethouders, ambtenaren en bestaande adviesraden). 

In de afgelopen periode zijn verschillende gesprekken gevoerd om te verkennen welke opvattingen hierover bestaan bij betrokkenen. De uitkomsten daarvan hebben we afgewogen tegen de vraagstelling van de gemeente Soest. Daarbij hebben we ook kennisgenomen van keuzes die in enkele andere gemeenten zijn gemaakt op ditzelfde vraagstuk.

In deze notitie geven we ons advies voor de toekomstige adviesstructuur sociaal domein. Paragraaf 2 beschrijft de toekomstige adviesraad en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de adviesraad goed te kunnen laten functioneren. In paragraaf 3 doen we een voorstel voor het proces om de beoogde situatie op zorgvuldige wijze in Soest te realiseren. Volledige rapport lezen? Klik hier

 

Advies “Verordening en Nadere regels Wmo 2018”

Op 1 december jl.  ontvingen wij per mail uw verzoek voor aanvullend advies over een voorstel voor wijziging van de Verordening en Nadere regels WMO 2018. De wijzigingen betreffen voornamelijk de artikelen die betrekking hebben op “Opvang in een beschermde omgeving”. In de bijlagen bij voornoemde mail zijn de tekstwijzigingen in rood en groen aangegeven.

De adviesraad kan zich in de voorgestelde tekstwijziging vinden en heeft daarbij geen opmerkingen.

Volledige bericht? Klik hier

Advies Herijking vrijwilligersbeleid gemeente Soest (versie 22 nov 17).

De raad is het met u eens dat vrijwilligerswerk een onmisbaar element is in onze (lokale) samenleving. Veel activiteiten of voorzieningen zouden niet van de grond kunnen komen als er geen mensen waren die zich er als vrijwilliger sterk voor zouden willen maken. Vrijwilligers vormen als het ware de smeerolie in onze samenleving. En dat op een groot aantal terreinen. Het belang van deze inzet heeft u naar onze mening goed verwoord. De keuzes die u in de notitie maakt en de prioriteiten die u daarbij stelt kunnen wij van harte ondersteunen. Lees meer

sociale kaart soest