Regionaal Advies over het beleidskader Opvang en Bescherming 2018-2019 “Moed Moet”

“Moed Moet”

De zorgvraag is bepalend voor het te volgen zorgarrangement. Maak dat in- en overzichtelijk! Stel vast wat hiervoor naar inhoud en omvang beschikbaar en nodig is en bepaal dan de grenzen van de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden.

En niet andersom!

 

A. Samenvatting van de centrale aanbevelingen

1) Samenhangend beleid

2) Gewaarborgde zorg

3) Behoefte van cliënten en burgers

4) Uitvoering

De adviesraden onderschrijven het uitgangspunt dat de ondersteuning gericht moet zijn op het (her)winnen van de haalbare zelfredzaamheid en dat ook het eigen netwerk kan worden aangesproken op ondersteuning. Kwaliteit van leven is hierbij het doel. Waar nodig moet passende professionele zorg gewaarborgd zijn. Benoemd wordt dat er maatwerk nodig is en dat niemand buiten de boot mag vallen. Welke concrete maatregelen hebben de gemeenten voor ogen om te borgen dat dit ook gebeurt? Wij benaderen het onderwerp vanuit vier kernthema’s en maken vervolgens enkele opmerkingen over de uitvoering.

Klik hier voor het volledige regionale advies.

 

Cliëntervaringsonderzoek (CEO), ongevraagd advies

Een van de opdrachten voor de Adviesraad Sociaal Domein Soest bestaat eruit, u gevraagd en ongevraagd advies te geven op het terrein van het sociaal domein. In het bijzonder willen wij aandacht vragen voor de cliëntwaardering van de dienstverlening van de gemeente. Jaarlijks wordt op last van de rijksoverheid middels een enquête een cliëntwaarderingsonderzoek (CEO) uitgevoerd. Naast de landelijk voorgeschreven vragen worden door de gemeenten binnen de regio Amersfoort, meer op de lokale situatie toegespitste, vragen toegevoegd. De resultaten van het onderzoek worden weergegeven in een rapport waarin de uitkomsten voor Soest landelijk en regionaal worden vergeleken. Het rapport wordt aan de Adviesraad Sociaal Domein voor commentaar voorgelegd. Voor het onderzoek 2017 is de Adviesraad door de gemeente gevraagd mee te denken over de toe te voegen vragen. 

Over de twee voorbije onderzoeken heeft de Raad advies uitgebracht. Belangrijkste punten van bevinding van de Adviesraad waren het ontbreken van concrete aangrijpingspunten om tot verbetering van de dienstverlening te kunnen komen en het ontbreken van een agenda hiervoor. Het laatste eventueel met input van en in combinatie met resultaten uit andere door de gemeente uitgevoerde onderzoeken (bijvoorbeeld het klantwaarderingsonderzoek) binnen het Sociale domein. Met andere woorden conclusies en aanbevelingen voort vloeiend uit het landelijk onderzoek en de gemeentelijke onderzoeken, worden in hoge mate gemist. 
In het overleg inzake het onderzoek 2017 heeft de Raad daarom voorgesteld gerichte meer specifieke vragen per fase van het proces van aanvraag, verstrekking, gebruik tot beëindiging van het gebruik, op te nemen. Naast praktische bezwaren waren er van uw kant ook capacitaire en financiële bezwaren hiertegen. Reden voor de Raad om af te zien van toevoeging van vragen aan de “landelijke” vragenlijst en na te denken over een alternatief.

Naar onze mening dient een cliëntwaarderingsonderzoek na uitvoering van daaraan verbonden aanbevelingen, tot een meetbare verbetering van de dienstverlening van de gemeente te leiden.

Voor het volledige advies klik hier

Advies Lokaal Gezondheidsbeleid

De Wet Publieke Gezondheid bepaalt dat u elke vier jaar een nota op dient te stellen met betrekking tot het lokaal gezondheidsbeleid. Op 07 december jl. ontvingen wij van u een concept nota hierover voor advies. Uiteraard voldoen wij graag aan uw verzoek.

Wij hebben met genoegen kennis genomen van uw concept. De door u gepresenteerde analyse spreekt ons erg aan. Het is evident dat de gezondheid van iemand niet alleen wordt versterkt of gehandhaafd door beleid en daaruit voortkomende activiteiten op het medische vlak. De mate van iemands gezondheid wordt zeer zeker ook bepaald door het vermogen zich aan te passen aan en regie te nemen voor fysieke, sociale en emotionele uitdagingen die het leven stelt. Wij zijn het met u eens dat we dan te maken hebben met meerdere elkaar rakende domeinen. Dat maakt het opstellen en uitwerken van een nota lokaal gezondheidsbeleid complex maar ook erg interessant. Voor het volledige advies klik hier

 

HHM Advies Adviesstructuur Sociaal Domein

In het kader van de transities in het sociale domein, de invoering van de Jeugdwet, de Participatiewet en de nieuwe Wmo 2015, wil de gemeente Soest haar adviesstructuur herbeoordelen. Momenteel zijn er twee adviesraden: de Wmo-raad en de Cliëntenraad Sociale Zekerheid. Voor de Jeugdwet is geen adviesorgaan in Soest en dit wordt als gebrek ervaren. De kernvraag die voorligt is wat de integrale benadering van het beleid in het sociale domein betekent voor de adviesstructuur in het kader van burgerparticipatie.

De gemeente Soest heeft bureau HHM gevraagd een advies uit te brengen over een participatiestructuur die:

• het college helpt te voldoen aan de wettelijke eis in Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet om burger- dan wel cliëntparticipatie te regelen;

• past bij de ontwikkelingen in het sociale domein en de gewenste transformatie;

• gedragen wordt door de verschillende betrokken partijen (wethouders, ambtenaren en bestaande adviesraden). 

In de afgelopen periode zijn verschillende gesprekken gevoerd om te verkennen welke opvattingen hierover bestaan bij betrokkenen. De uitkomsten daarvan hebben we afgewogen tegen de vraagstelling van de gemeente Soest. Daarbij hebben we ook kennisgenomen van keuzes die in enkele andere gemeenten zijn gemaakt op ditzelfde vraagstuk.

In deze notitie geven we ons advies voor de toekomstige adviesstructuur sociaal domein. Paragraaf 2 beschrijft de toekomstige adviesraad en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de adviesraad goed te kunnen laten functioneren. In paragraaf 3 doen we een voorstel voor het proces om de beoogde situatie op zorgvuldige wijze in Soest te realiseren. Volledige rapport lezen? Klik hier

 

sociale kaart soest